ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการ ประธานในการประชุม กล่าวให้นโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการดำเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบ

     จากนั้น หัวหน้างานนำเสนอแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของกองบริการเทคโนโลยีฯ จากการระดมความคิดของบุคลากร เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตอบสนองพันธกิจของหน่วยงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Main Conference