อบรมการทำ Portfolio ด้วยโปรแกรม PhotoShop ให้แก่น้องๆ ชมรมไอทีแมนมหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการทำ Portfolio ด้วยโปรแกรม PhotoShop ให้แก่น้องๆ ชมรมไอทีแมนมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการ IT Man Meeting ครั้งที่ 1 เพื่อให้น้องๆ ได้มีทักษะการใช้งานโปรแกรมนำไประยุกต์ใช้ประกอบการเรียน ณ ห้อง SC2 414 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์