อบรมหลักสูตรไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ)

     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) โดยได้ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความตระหนัก การป้องกัน ระวังภัยคุกคามด้าน Cyber สถานการณ์ปัจจุบันของ Cyber Security / ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการสูญเสีย และทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ)