ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและอดีตผู้อำนวยการ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับ

นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร

ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศิษย์เก่า ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 41 / ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 47

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา
อดีตผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศิษย์เก่า ป.โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 44

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน 
โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ (ครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์)
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

>> ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ <<