เข้าร่วมแนะนำบริการทางด้าน IT ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมแนะนำบริการต่างๆ ทางด้าน IT ที่นิสิตจะได้รับ ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ขอบพระคุณภาพจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาพเพิ่มเติม ที่นี่