ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

     นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างการทำงานของการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายในมหาวิทยาลัย ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท ในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ อาจารย์ผู้สอน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 2 อาคาร CITCOMS