แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) คณะแพทยศาสตร์

     นางสาววริศรา เลิศล้ำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการใช้งานระบบ ให้สามารถใช้บริการรับ-ส่ง หนังสือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดเก็บ ค้นหาเอกสาร ออกเลขหนังสือฯ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม CC2-416 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

     อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ที่ https://edoc.nu.ac.th หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถสอบถาม ได้ที่ โทร.0-5596-1602