รับการประเมิน EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนภายใน ระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าสัมภาษณ์ ได้แก่ รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ศรัณย์พร เกิดเกาะ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อให้เสนอแนะนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS