เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง

     บุคลากร CITCOMS นำโดย นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

     CITCOMS ขอขอบคุณผู้บริหาร นิสิต อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานภายนอก รวมถึงผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญบริจาค รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 30,538 บาท โดย CITCOMS ได้ดำเนินการทำบุญ ดังนี้

1. เลี้ยงอาหารกลางวัน วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จำนวน 12,000 บาท
2. สมทบค่าอาหารกลางวันมื้อถัดไป จำนวน 4,000 บาท
3. สมทบสร้างอาคารอเนกประสงค์ชาย จำนวน 4,000 บาท
4. ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10,538 บาท

     ผู้ใจบุญสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง https://www.facebook.com/wangthongpage/