ประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงระบบบัญชีสามมิติ

     นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมกับกองคลัง เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงระบบบัญชีสามมิติ โดยจะมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS