ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้แก่น้องๆ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 3

     นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน พร้อมด้วยบุคลากร CITCOMS ผู้ดูแลและควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่น้องๆ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภายใต้รายวิชา การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมี ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้น้องๆ มีมุมมองการออกแบบสื่อ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ Studio ชั้นใต้ดิน อาคาร CITCOMS