อบรมหลักสูตร “จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนระบบ Cloud”

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร “จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนระบบ Cloud” ให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน Cloud Storage บน OneDrive และ Google Drive เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล อีกทั้งยังสามารถแชร์ไฟล์ต่างๆ ให้ใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคาร CITCOMS

     ติดตามหลักสูตรอบรมอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ได้ที่ https://training.nu.ac.th