อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2563

     CITCOMS จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรม และแจ้งข้อมูลทั่วไปของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานทราบ หลังจากนั้น ทีมงานระบบเครือข่าย CITCOMS ได้ทำการอบรมการใช้งาน Azure DNS เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบเครือข่ายต่อไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     หากนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร พบปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในหน่วยงานของท่าน หรือติดต่อมาได้ที่ งานระบบเครือข่าย CITCOMS โทร.0-5596-1524