ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน พร้อมด้วยนายปริญญา ตากล้า และนายธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา การประยุกต์การจัดการศึกษากับนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน

     นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมสตูดิโอถ่ายทำรายการโทรทัศน์ สถานที่ที่ใช้ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน และห้องคอมพิวเตอร์ e-Testing ที่ใช้ในการสอบวัดผลการเรียน ที่ทาง CITCOMS มีไว้บริการแก่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร