อบรม Microsoft Excel ระดับ Advance ให้น้องๆ คณะวิทยาศาสตร์

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการใช้งาน Microsoft Excel ระดับ Advance แก่น้องๆ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมครั้งที่ 4) เพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS