อบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites แสดงผลบน Mobile” รุ่นที่ 1

     CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites แสดงผลบน Mobile” รุ่นที่ 1 โดยมีนายธงชัย วิไลวิทย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Google Sites เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน New Google Sites ที่สามารถสร้างเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการทำงานต่อไป เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ช้ัน 2 อาคาร CITCOMS