อบรมหลักสูตร Advanced Technique in Microsoft Word รุ่นที่ 1

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Advanced Technique in Microsoft Word รุ่นที่ 1 โดยมีนางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม MS Word เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการใช้งานโปรแกรมเพื่อลดความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือ สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างงานเอกสารได้อย่างมืออาชีพ

     นอกจากนี้ CITCOMS ได้จัดบริการแอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19

     ผลคะแนนความพึงพอใจ

      คะแนนก่อนการอบรม  2.79     คะแนนหลังการอบรม  4.39

      ความพึงพอใจโดยรวม  4.67