ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก่น้องๆ BEC ชั้นปีที่ 3

     นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเยี่ยมชม Data Center เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย แก่น้องๆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ภายใต้รายวิชาเครือข่ายและโทรคมนาคมดิจิตอล เพื่อให้น้องๆ ได้นำความรู้ไปปรับใช้ และเตรียมความพร้อมก้าวสู่การทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องระบบเครือข่าย ชั้น 2