จัดอบรมวิธีการทำงานโปรแกรม Microsoft Teams ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

          กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมวิธีการทำงานโปรแกรม Microsoft Teams ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้กับการสอนให้เกิดประโยชน์สุงสุดภายในองค์กร และเตรียมพร้อมปรับตัวรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการสอน เพื่อให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย