ประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2563

          ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยี ที่ใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ทำการเสนอเพื่อทำการจัดซื้อ ให้มีความเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

     **ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร สามารถติดตามรายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ที่ https://citcoms.nu.ac.th/specict-62

     แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอรายละเอียด เพื่อขอเข้ารับการพิจารณา

1. CITCOMS ได้ขออนุมัติยกเว้นการใส่ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี ในแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ให้หน่วยงานเสนอรายละเอียด เพื่อนำเข้าที่ประชุม ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน (มิฉะนั้น จะนำเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมในวาระถัดไป)
3. มติที่ประชุม และการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด