เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่าย เข้าร่วมให้ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมสาธิตวิธีการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1/2563 ในการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำการศึกษา 2563 โดยกองบริการการศึกษา ผ่านระบบ Microsoft Teams live events ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ดำเนินการดูแลระบบโดย #ทีมถ่ายทำ #ทีมระบบเครือข่าย