บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Teams Live Events

     นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อสาร นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ และนายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากร CITCOMS บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Microsoft Teams Live Events เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS