สอน Online รายวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านระบบ Microsoft Teams

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) และอาจารย์ประจำรายวิชาศึกษาทั่วไป ของกองบริการการศึกษา มาจัดทำการสอน Online ผ่าน Microsoft Teams Live Events โดยมีบุคลากรงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS เป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบการสอน Online เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

     ทั้งนี้ CITCOMS ได้ดำเนินการจัดห้องประชุม VDO Conference 205 และห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 5 จำนวน 3 ห้อง เป็นห้องที่ใช้สำหรับการสอน Online ของรายวิชาศึกษาทั่วไป จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563