น้องๆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานด้านระบบบริหารจัดการ e-Learning

     นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน พร้อมด้วย นายปริญญา ตากล้า และนายธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ e-Learning ให้แก่น้องๆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภายใต้รายวิชา สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการศึกษา โดยมี รศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Auditorium อาคาร CITCOMS

http://elearning.nu.ac.th/

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งาน e-Learning ได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร. 0-5596-1552