น้องๆ คณะวิทยาศาสตร์ ดูงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

     นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย และนายอานัน คำแหง วิศวกร สังกัดงานระบบเครือข่าย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย แก่น้องๆ ระดับปริญญาตรี (รายวิชา Computer Network and Data Communication) และปริญญาโท (รายวิชา Information Security) ภายใต้การสอนของ ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างการทำงานของการรักษาความปลอดภัย รวมถึงหลักการทำงานของระบบเครือข่าย เมื่อวันที่ 22 และ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องข้อมูลศูนย์กลางมหาวิทยาลัยนเรศวร (Data Center) ชั้น 2 อาคาร CITCOMS