อบรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการฝึกบอรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2563 ของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก

     ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิษณุโลก