โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

      บุคลากร CITCOMS เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความหมายของจริยธรรม จรรยาบรรณ ข้อคิดในการทำงาน ทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต รวมถึงแนวคิดในการสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้นำไปปรับใช้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์