อบรม “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์” ให้น้องๆ สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (MOS Certificate) เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์” ให้น้องๆ สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ภายใต้รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจิตวิทยาองค์การ 1 (0-2-1) หมู่เรียนที่ 1 ณ ห้องปราบไตรจักร 34 อาคารปราบไตรจักร 1