อบรมการใช้ Microsoft Office Excel (Advanced Level) ให้น้องๆ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ BEC ปี 4

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (MOS Certificate) เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้น้องๆ นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการใช้ Microsoft Office Excel (Advanced Level) เพื่อให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS