วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ดูงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร

     นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย และนายอานัน คำแหง วิศวกร สังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และได้รับประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องข้อมูลศูนย์กลางมหาวิทยาลัยนเรศวร (Data Center) ชั้น 2 อาคาร CITCOMS