น้องๆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ดูงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

     นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย และนายธนพล เฉลิมภักตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย สังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้กับน้องๆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย อาจารย์ผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปประกอบการเรียนรายวิชา Learning Management System on Networks เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องข้อมูลศูนย์กลางมหาวิทยาลัยนเรศวร (Data Center) ชั้น 2 อาคาร CITCOMS