การประชุมจัดทำ SWOT และแผนปฏิบัติการ CITCOMS ประจำปี 2564

    ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมจัดทำ SWOT และแผนปฏิบัติการ CITCOMS ประจำปี 2564 และร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงการต่างๆ ต้องตอบสนองนโบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคาร CITCOMS