น้องๆ คณะวิทยาศาสตร์ ดูงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

     นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย แก่น้องๆ ระดับปริญญาตรี (รายวิชา Network Security ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย) ภายใต้การสอนของ ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิตได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติมากขึ้น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Main Conference อาคาร CITCOMS