การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2564 ผ่าน MS Teams

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอนแบบ Online รวมถึงการบริการต่างๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากนั้น ทีมงานระบบเครือข่าย CITCOMS ได้แจ้งการดำเนินงานต่างๆ ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของทุกหน่วยงานทราบ อาทิ Office365 License (A1, A3) / การจองใช้งานโปรแกรม Zoom / การให้บริการ Wi-Fi สำหรับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

     นอกจากนี้ ยังได้แจ้งการให้บริการฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยและวิธีการของใช้งาน จากงานระบบสารสนเทศ CITCOMS ก่อนที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักถามการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน