อบรมหลักสูตร ตัดต่อ VDO Clip สื่อการสอนด้วย HitFilm Express รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร ตัดต่อ VDO Clip สื่อการสอนด้วย HitFilm Express รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การนำเข้า การตัดต่อ การใส่ข้อความ รวมถึงการบันทึกและการ Export File เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

     สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.07
– คะแนนหลังการอบรม 4.07
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.49

     นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575