ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Thai MOOC จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

     นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดการระบบการเรียนการสอน e-Learning และ Thai MOOC ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนารายวิชาในฐานข้อมูล Thai MOOC และสร้างความเข้าใจรวมถึงเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพัฒนารายวิชาในระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Mini Conference อาคาร CITCOMS