อบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio รุ่น 1 และรุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio รุ่น 1 และรุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อได้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ยังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 3 และ 4 (วันที่ 4 มีนาคม 2564) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th

สรุปผลการประเมิน รุ่น 1

– คะแนนก่อนการอบรม 1.74
– คะแนนหลังการอบรม 4.04
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.48

สรุปผลการประเมิน รุ่น 2

– คะแนนก่อนการอบรม 1.56
– คะแนนหลังการอบรม 3.67
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.41

     นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575