บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิต ในหัวข้อ Level up for Software Skills

     บุคลากร CITCOMS ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิต ในหัวข้อ Level up for Software Skills ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

◊ โปรแกรม Microsoft Word : การจัดทำรูปเล่ม การสร้างสารบัญ Table of Contents การใส่บรรณานุกรม โดย นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย
◊ โปรแกรม Microsoft Excel : Data for PivotTable ข้อมูลดิบที่เหมาะสมสำหรับการสร้าง PivotTable เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างกราฟด้วย PivotTable โดย นางสาวสริษา อินทร์เปี่ยม บุคลากรสังกัดงานบริการเทคโนโลยี
◊ โปรแกรม Microsoft PowerPoint : เทคนิคการทำ Motion Graphic อย่างง่าย การใส่เสียงประกอบ การแปลงไฟล์ (Export File) เพื่อนำไปใช้งาน โดย นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน