อบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio รุ่น 3 และรุ่น 4 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio รุ่น 3 และรุ่น 4 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อได้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

     ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการอบรมต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม สามารถติดต่อได้ที่ คุณธงชัย วิไลวิทย์ โทร.0-5596-1556 หรือ e-Mail : thongchaiv@nu.ac.th 

สรุปผลการประเมิน รุ่น 3

– คะแนนก่อนการอบรม 1.92
– คะแนนหลังการอบรม 3.92
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.67

สรุปผลการประเมิน รุ่น 4

– คะแนนก่อนการอบรม 2.50
– คะแนนหลังการอบรม 4.33
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.61

     นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575