อบรมหลักสูตร Advanced Technique in Microsoft Word รุ่น 1 และรุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Advanced Technique in Microsoft Word รุ่น 1 และรุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การทำรูปเล่ม สร้างปกรายงาน ทำสารบัญ ใส่บรรณานุกรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ และสามารถสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

สรุปผลการประเมิน รุ่น 1

– คะแนนก่อนการอบรม 2.82
– คะแนนหลังการอบรม 4.29
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.52

สรุปผลการประเมิน รุ่น 2

– คะแนนก่อนการอบรม 2.47
– คะแนนหลังการอบรม 4.32
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.59

     นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575