อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ให้แก่น้องๆ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

Microsoft Word และ Excel คือ พื้นฐานของการทำงาน อย่างแท้จริง

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 CITCOMS จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ให้แก่น้องๆ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในด้านการใช้งานโปรแกรม และสามารถนำไปจัดทำรายงาน การรายงานผล การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต โดยมี นางสาววิรศรา เลิศล้ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word และ ดร.สรพงค์ สุขเกษม เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS