อบรมหลักสูตร “การจัดกิจกรรมการสอน Online ด้วย Microsoft Teams” รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร “การจัดกิจกรรมการสอน Online ด้วย Microsoft Teams” รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การสร้างห้อง การนำนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียน การแชร์ไฟล์ การมอบหมายงาน ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน Online เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

สรุปผลการประเมิน 

– คะแนนก่อนการอบรม 2.20
– คะแนนหลังการอบรม 4.05
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.33

     สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Teams ได้ที่ ดร.สรพงค์ สุขเกษม โทร.0-5596-1531

     นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575