อบรมหลักสูตรการพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การเข้าสู่ระบบ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการจัดการระบบ การจัดการคลังข้อสอบ การจัดการผู้เรียน การให้คะแนน ฯลฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 

สรุปผลการประเมิน 

– คะแนนก่อนการอบรม 2.33
– คะแนนหลังการอบรม 4.00
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.43

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน NU e-Learning ได้ที่โทร.0-5596-1552 หรือ Line OpenChat : ผู้ใช้งาน NU e-Learning

นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575