ให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการศึกษา/วิจัยเบื้องต้น” แก่น้องๆ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ปี 3

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการศึกษา/วิจัยเบื้องต้น” แก่น้องๆ นิสิตภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS