อบรมหลักสูตร Flip Classroom ด้วย Google Classroom รุ่น 1 และรุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Flip Classroom ด้วย Google Classroom รุ่น 1 และรุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างห้องเรียน การเพิ่มรายชื่อผู้เรียน การกำหนดวัน การให้คะแนน ฯลฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 

สรุปผลการประเมิน รุ่น 1

– คะแนนก่อนการอบรม 3.00
– คะแนนหลังการอบรม 4.13
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.44

สรุปผลการประเมิน รุ่น 2

– คะแนนก่อนการอบรม 1.60
– คะแนนหลังการอบรม 4.00
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.60

นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575