สัมมนาหัวข้อ “ลมเปลี่ยนทิศ! COVID-19 .. จุดเปลี่ยนสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา”

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกุลคอมพิวเตอร์ จัดร่วมสัมมนาหัวข้อ “ลมเปลี่ยนทิศ! COVID-19 .. จุดเปลี่ยนสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา” โดยมี ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Head of Technical Knowledge Management บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวในการทำงานยุคโควิด-19 กระแสการเปลี่ยนแปลง ทักษะต่างๆ ด้านดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงาน โดยการสัมมนาผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.33
– คะแนนหลังการอบรม 4.08
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.51