ให้ความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์แก่คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

     เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างรวดเร็ว CITCOMS จึงให้ความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง แก่คณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำไปรองรับการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

     ทั้งนี้ สามารถร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ และพยาบาลของมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ https://www.facebook.com/PR.MedicineNU/