อบรมหลักสูตรการพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนา e-Learning ด้วย Moodle LMS รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายปริญญา ตากล้า และนายธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้ดูแลระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การเข้าสู่ระบบ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการจัดการระบบ การจัดการคลังข้อสอบ การจัดการผู้เรียน การให้คะแนน ฯลฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.33
– คะแนนหลังการอบรม 4.10
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.51

     สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน NU e-Learning ได้ที่โทร.0-5596-1552 หรือ Line OpenChat : ผู้ใช้งาน NU e-Learning

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 092-4358964

     ทบทวน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS

     ทบทวน หลักสูตรกิจกรรมและแบบทดสอบด้วย NU Moodle LMS

     ทบทวน หลักสูตรการประยุกต์การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS