อบรมหลักสูตร Microsoft Excel Level Up เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้วย Pivot Table รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

    CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Excel Level Up เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้วย Pivot Table รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสำหรับการสร้าง Pivot Table การปรับแต่งรูปแบบของการสรุปผล การรวมข้อมูล และการสร้างกราฟ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 1.74
– คะแนนหลังการอบรม 3.78
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.02

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 092-4358964