บุคลากร CITCOMS เข้ารับการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

     CITCOMS จัดการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และรับการประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่บุคลากรงานระบบสารสนเทศ CITCOMS โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

>> พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 <<